Polityka BHP

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kierownictwo BerlinerLuft. Technik Spółka z o.o. dążąc do poprawy warunków pracy i osiągnięcia zgodności ze standardami BHP wg PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007 ustanawia Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w której zobowiązuje się do:

  • zapewniania zgodności działań z wymaganiami i normami prawnymi oraz innymi
    wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym wykorzystując postęp techniczny,
  • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy,
  • monitorowania środowiska pracy na każdym stanowisku,
  • wyposażania pracowników w wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej,
  • podnoszenia kwalifikacji pracowników, uwzględnianiu ich roli oraz angażowania ich do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • stawiania realnych celów,
  • ciągłego dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Kierownictwo firmy deklaruje zapewnienie wszelkich niezbędnych środków koniecznych do realizacji Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.