Polityka ochrony środowiska

Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest zmniejszanie do minimum oddziaływania na środowisko.
Deklarujemy i zobowiązujemy się do :

  • ciągłego monitorowania spełniania wymagań prawa ochrony środowiska,
  • kształcenia i szkolenia pracowników, aby wykonywali obowiązki mając na uwadze ochronę środowiska,
  • przekazywania klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania i likwidowania dostarczonych produktów,
  • dążenia do minimalizowania wytwarzanych odpadów,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • zapobiegania sytuacjom awaryjnym,
  • racjonalnego korzystania z energii,
  • ciągłego doskonalenia polityki ochrony środowiska.

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z polityką ochrony środowiska i zobowiązali się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów środowiskowych wynikających z ww. polityki.