Polityka środowiskowa oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy

BerlinerLuft. Technik Spółka z o.o. specjalizuje się w produkcji systemów wentylacyjnych, elementów i konstrukcji spawanych oraz produkcji wentylatorów. Kierownictwo spółki  BerlinerLuft. Technik Spółka z o.o. spełniając wymagania Klienta, dąży również do poprawy warunków pracy, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko. Spółka realizuje swoje działania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-ISO 45001:2018-06, wymaganiami prawnymi oraz innymi regulacjami.

BerlinerLuft. Technik Spółka z o.o. wykorzystuje na każdym kroku inicjatywę, doświadczenie, nowe rozwiązania techniczne oraz skuteczne systemy zarządzania, aby:

 • spełniać zobowiązania dotyczące zgodności oraz monitorować i ściśle przestrzegać przepisów prawnych i innych wymagań z obszaru bhp i ochrony środowiska  związanych z działalnością spółki,
 • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym  wykorzystując postęp techniczny,
 • eliminować zagrożenia i ograniczać ryzyka związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zapewnić właściwe szkolenia pracownikom firmy, podnosić ich kwalifikacje oraz świadomość na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska,
 • monitorować środowisko pracy na każdym stanowisku,
 • zawsze stosować bezpieczne maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt i narzędzia,
 • tworzyć środowisko pracy, w którym konsultacja i współudział pracowników w obszarze związanym z bhp jest możliwy,
 • przekazywać klientom informacje w zakresie bezpiecznego używania i likwidowania dostarczonych produktów,
 • dążyć do minimalizowania wytwarzanych odpadów,
 • zapobiegać sytuacjom awaryjnym,
 • racjonalnie korzystać z energii
 • chronić środowisko, zapobiegać zanieczyszczeniom, minimalizować wszelkie znaczące niekorzystne wpływy na środowisko,
 • nieustannie doskonalić wdrożone systemy zarządzania środowiskiem i bhp.