Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna –
Formularz  kontaktowy

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki
    sposób przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, jest BerlinerLuft. Technik Sp.
    z o.o.
, z siedzibą przy ul. Chocimska 13 w Białogardzie (kod pocztowy: 78-200),
    zwana dalej „Administratorem”.

2. Z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można
    kontaktować się poprzez adres mailowy obdo@berlinerluft.pl lub pisemnie na adres
    siedziby.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
    Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –
     udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość
     przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą w szczególności: podmioty
    świadczące na rzecz administratora usługi związane z obsługą systemów
    informatycznych i serwisu IT,zarządzające stroną internetową,a także podmioty
    upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
    udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w
    którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres
    przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu
    następujące prawa:

     a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do
         usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
         wniesienia sprzeciwu,

     b. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
         Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
         narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za
    pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak
    możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter
    dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.