Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące od 04.01.2021r.


 

1. Informacje ogólne
 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług, zawieranych przez BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w Rejestrze Handlowym pod numerem 0000379996, z siedzibą w Białogardzie przy ul. Chocimskiej 13 (adres do korespondencji: ul. Lniana 13, 75-213 Koszalin), NIP 672-20-67-353 z kontrahentami zawierającymi tego typu umowy w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, z wyłączeniem konsumentów - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego.

1.2 Strony umowy mogą wyłączyć zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w drodze wyraźnego pisemnego zastrzeżenia. Jeżeli treść danej umowy zawiera postanowienia odmienne od zapisów Ogólnych Warunków Handlowych, wiążące pozostają normy umowne.


1.3. Do wszystkich  etapów czynności prawnych stanowiących  procedurę składania zamówień i ich realizacji znajdują zastosowanie wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe. Ogólne Warunki Handlowe stają się wiążące dla Zamawiającego , jeżeli  zostaną mu udostępnione przed zawarciem umowy. Warunki  te są umieszczone na stronie internetowej: www.berlinerluft.pl i wysyłane drogą elektroniczną w wersji umożlwiającej ich wydruk i przechowywanie przez Zamawiającego, wraz z ofertą, o jakiej mowa w punkcie 2.2 2).


1.4. Ewentualne Warunki Zakupów Zamawiającego sprzeczne z niniejszymi Warunkami Handlowymi nie stanowią integralnej części Umowy, także wówczas, gdy BerlinerLuft. Technik nie złoży wyraźnego oświadczenia o ich odrzuceniu.

  
1.5. Wszelkie porozumienia pomiędzy spółką BerlinerLuft. Technik a Zamawiającym dotyczące realizacji zamówienia obowiązują wyłącznie wówczas, gdy zostaną zawarte
w formie pisemnej. Równoznaczna z formą pisemną pozostaje forma wiadomości elektronicznej, wysłanej  przy użyciu służbowych adresów stron, podpisana imieniem i nazwiskiem przez ich przedstawicieli i zawierająca informację o ich  stanowisku. 

2.ZawarcieUmowy

2.1. Informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, składane podmiotom trzecim, niezależnie od ich formy, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba że Spółka BerlinerLuft. Technik wyraźnie oznaczy je jako wiążącą ofertę.


2.2. Do zawarcia umowy między Berlinerluft Technik  a Zamawiającym dochodzi przez:

 1. złożenie przez Zamawiającego zapytania o dostępność i cenę określonych przez niego rodzajowo i ilościowo produktów lub usług; zapytanie takie może być dokonane w formie pisemnej, wiadomości telefonicznej lub ustnie (telefonicznie); zapytanie takie nie jest w żaden sposób wiążące dla żadnej ze stron
   
 2. przygotowanie oferty przez Berlinerluft. Technik, zawierającej cenę, terminy i warunki płatności oraz termin realizacji zamówienia wraz z załącznikiem w postaci niniejszych Warunków oraz informacją, jak długo dana oferta pozostaje wiążąca; oferta taka może być złożona w formie pisemnej lub w wiadomości telefonicznej
   
 3. zamówienia dokonanego przez Zamawiającego, do którego dochodzi przez przyjęcie oferty w jej treści sformułowanej przez Berlinerluft. Technik; oświadczenie o przyjęciu oferty może zostać złożone w formie pisemnej lub  w wiadomości telefonicznej
   
 4. jeżeli Zamawiający nie przyjmie oferty w zakreślonym terminie lub ją odrzuci w tym czasie, z zachowaniem formy, o jakiej mowa w podpunkcie poprzedzającym, oferta przestaje wiązać;  Zamawiający winien wówczas wystąpić z  kolejnym zapytaniem, jeżeli byłby ponownie zainteresowany zawarciem umowy
   
 5. jeżeli Zamawiający odpowie na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, nawet nie zmieniających istotnie jej treści, poczytuje się to za odrzucenie oferty.

3. Dokumentacja

3.1. BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (zwanych w dalszej części dokumentacją), w nieograniczonym zakresie. Udostępnienie dokumentacji osobom trzecim możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą spółki BerlinerLuft. Technik. W przypadku utraty przez zamówienie wiążącego charakteru, wszelką uzyskaną wcześniej dokumentację należy niezwłocznie zwrócić do spółki BerlinerLuft.Technik.           
 
3.2. W ramach korzystania z oprogramowania, udostępnionego na stronie internetowej BerlinerLuft.Technik, Zamawiającemu przysługuje niewyłączne prawo użytkowania standardowego oprogramowania na uzgodnionym sprzęcie. Zamawiający ma prawo wykonania kopii zabezpieczającej bez konieczności wyraźnych uzgodnień.

4. Terminy realizacji zamówienia


4.1. Termin realizacji zamówienia ustalony jest w sposób wiążący jedynie w trybie, o jakim mowa w pkt. 2.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.


4.2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie  dokonania przez Zamawiającego zamówienia, tj. przyjęcia oferty w sposób określony w niniejszych Warunkach,  jednakże nie wcześniej niż w momencie dostarczenia przez Zamawiającego ewentualnie koniecznej dokumentacji, pozwoleń, zezwoleń oraz nie wcześniej niż w momencie wpływu zaliczki, o ile strony na zapłatę takowej się umówiły.


4.3. Termin realizacji zamówienia  uważa się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem zostanie zgłoszona gotowość wysyłki przedmiotu zamówienia lub przedmiot taki zostanie przez Spółkę BerlinerLuft. Technik wysłany. Termin realizacji zamówienia wydłuża się w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej zarówno bezpośrednio dotyczących Spółki BerlinerLuft. Technik jak i jej podwykonawców i dostawców. Termin realizacji zamówienia wydłuża się odpowiednio o czas trwania tego rodzaju zdarzeń.                                          

4.4. Spółka BerlinerLuft. Technik ma prawo zażądać przed realizacją zamówienia albo dokonania wpłaty zaliczki albo złożenia zabezpieczenia. Wymóg taki wynikać będzie z treści złożonej przez BerlinerLuft. Technik oferty.

5. Przejście ryzyka
 

5.1. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie opuszczenia zakładu Spółki BerlinerLuft. Technik przez przedmiot zamówienia w całości lub uzgodnionej części.
W przypadku obowiązkowych czynności odbiorczych, moment odbioru jest  decydujący dla przejścia ryzyka. W sytuacji, gdy wysyłka nie może zostać zrealizowana lub nie może zostać zrealizowana w terminie ze względu na okoliczności, za które Spółka BerlinerLuft. Technik nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki lub do przeprowadzenia czynności odbiorczych.

6. Ceny

6.1. Przedmiot zamówienia realizowany jest za uzgodnioną cenę, a jeśli cena taka nie została  uzgodniona, po cenach obowiązujących w dniu złożenia oferty wg cennika spółki BerlinerLuft. Technik.


6.2. Uzgodnione lub zawarte w cenniku spółki BerlinerLuft. Technik ceny podawane są w kwocie netto, bez kosztów załadunku, opakowania, transportu, ubezpieczenia, dodatkowej dokumentacji, cła i podatku od towarów i usług. Powyższe koszty naliczane i wykazywane są odrębnie.


6.3. Uzgodnione ceny obowiązują wyłącznie dla danej Umowy.


6.4. BerlinerLuft. Technik zastrzega sobie prawo do korekty „Cennika” bez konieczności każdorazowego, uprzedniego informowania o tym fakcie Zamawiającego. Aktualny „Cennik” znajduje się na stronie: www.berlinerluft.pl. Zmiana cennika nie ma zastosowania do już zawartych umów.


6.5. BerlinerLuft. Technik zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wskazanej w ofercie, nawet już po jej przyjęciu,   w przypadku nagłego wzrostu cen stali/aluminium o więcej niż 10% w stosunku do ceny tych materiałów z dnia złożenia oferty. W takim przypadku cena ta  zostanie podwyższona o tyle procent, o ile wzrosła cena takich materiałów. 

7. Warunki płatności. Zakaz potrącania należności


7.1. Faktury płatne są w terminie wskazanym w treści oferty, o ile  w umowie nie uzgodniono inaczej.  Zamawiający nie ma prawa dokonywać potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należności wynikających z faktury wystawionej przez Spółkę BerlinerLuft. Technik, chyba że wynikają one z prawomocnych orzeczeń sądowych. BerlinerLuft. Technik przyjmuje płatności wyłącznie w formie przelewów bankowych na konto i  w sposób wskazany na fakturze.

7.2. W przypadku przekroczenia terminu płatności BerlinerLuft. Technik ma prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w maksymalnej wysokości wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Roszczenie o zapłatę odsetek umownych nie wyklucza możliwości wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

7.3. Jeżeli strony ustaliły  płatność w częściach (np. przez zapłatę zaliczki), to w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 14 dni, Spółka  BerlinerLuft. Technik ma prawo żądania zapłaty całości ceny od Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku powzięcia, w toku realizacji zamówienia, uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Zamawiającego, spółka BerlinerLuft. Technik ma prawo – niezależnie od innych przysługujących jej praw - do żądania zabezpieczeń lub zaliczek, nawet jeżeli nie były one wymagane w dacie zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadkach określonych w niniejszym punkcie BerlinerLuft. Technik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy poprzez złożenie Zamawiającemu na piśmie oświadczenia w tej mierze, w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę zaliczki lub udzielenie zabezpieczenia.       

8. Zastrzeżenie własności


8.1. Wydany towar pozostaje własnością Spółki BerlinerLuft. Technik do momentu pełnej zapłaty należności wynikającej z wystawionej z tego tytułu faktury. Zamawiający ma obowiązek starannego obchodzenia się z przedmiotem umowy do czasu uiszczenia ceny i odpowiada do tego czasu, wobec Berlinerluft. Technik,  za jego utratę lub zniszczenie.

9. Gwarancja


9.1. Spółka BerlinerLuft. Technik udziela gwarancji co do jakości przedmiotu zamówienia
i zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie 12 miesięcy od wydania rzeczy Zamawiającemu.

9.2. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego, nie  dłuższego niż 14 dni od dnia stwierdzenia wady,  pisemnego zgłoszenia wad fizycznych Spółce BerlinerLuft. Technik pod   rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.


9.3. Zamawiający ma obowiązek umożliwić spółce BerlinerLuft. Technik wykonanie świadczenia gwarancyjnego (naprawa lub wymiana) w stosownym terminie.   

9.4. Prawo wyboru odnośnie usunięcia wady lub wymiany  przedmiotu zamówienia na nowy  przysługuje każdorazowo spółce BerlinerLuft. Technik.


9.5. Roszczenia gwarancyjne nie przysługują w przypadku naturalnego zużycia lub szkód powstałych po przejściu ryzyka na Zamawiającego, szkód powstałych na skutek nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów pomocniczych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża montażowego lub też na skutek szczególnych zewnętrznych uwarunkowań nieprzewidzianych w umowie, a także w przypadku niereprodukowalnych błędów programowych. Roszczenia gwarancyjne  nie obejmują także skutków wynikających ze zmian lub prac naprawczych nieprawidłowo przeprowadzonych przez Zamawiającego lub osoby trzecie.


9.6. Wyklucza się roszczenia Zamawiającego o zwrot nakładów niezbędnych dla realizacji świadczenia gwarancyjnego, w szczególności kosztów transportu, przejazdów, pracy, materiałów, o ile nakłady te nie są uzasadnione normalnym trybem realizacji gwarancji.

9.7. Wyklucza się inne roszczenia z tytułu wad,  w tym z tytułu rękojmi lub o charakterze odszkodowawczym, tak za działania Spółki BerlinerLuft. Technik  jak i osób trzecich, którymi Spółka posłużyła się podczas realizacji zamówienia. Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej nie dotyczy sytuacji, w których szkoda zostanie wyrządzona umyślnie.

 

10. Roszczenia odszkodowawcze i odstąpienie od umowy
 

10.1. Jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania, chyba że BerlinerLuft. Technik nie ponosi odpowiedzialności za brak  realizacji zamówienia. Roszczenie odszkodowawcze Zamawiającego z tego tytułu ograniczone jest do 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia. Powyższe uregulowanie nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy.


10.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

 1. przekroczenia terminu realizacji zamówienia o 14 dni roboczych
 2. braku możliwości wykonania zamówienia w całości zgodnie z ofertą

Zamawiający ma obowiązek złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia, w którym zaszły przesłanki dla odstąpienia od umowy.

11. Inne

11.1. Umowa oraz stosunki prawne Stron podlegają prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami Handlowymi i umową stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

11.2. Nieważność poszczególnych postanowień Umowy lub niniejszych Warunków Handlowych lub luki w Umowie lub w niniejszych Warunkach Handlowych nie naruszają ważności pozostałych postanowień.


>>>> Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące w terminie od 31.03.2017 do 03.01.2021r.>>>General Terms and Conditions of Sale as of 4 January 2021

>>> Conditions commerciales générales en vigueur à compter du 04.01.2021