Wskazówki prawne

Wskazówki prawne

Warunki korzystania / Wyłączenie odpowiedzialności

 

(1) Treść oferty zamieszczonej na stronie internetowej
Mimo starannego opracowania i sprawdzania treści BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość podanych informacji, ponieważ nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia w międzyczasie zmian.

Roszczenia wobec BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. z zakresu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub spowodowane wadliwymi lub niekompletnymi informacjami są wykluczone, o ile nie istnieje udowodnione umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa zaniedbanie po stronie BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.
 

(2) Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych
Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana lub przekazywanie osobom trzecim treści niniejszych stron internetowych do celów komercyjnych jest niedozwolone. Zdjęcia, grafiki i teksty podlegają ochronie wynikającej z prawa autorskiego i innych przepisów ustaw o ochronie danych.

Wszystkie znaki markowe i towarowe zawarte w ofercie i ewentualnie zastrzeżone na rzecz osób trzecich podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa własności przemysłowej w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Z podania samej nazwy nie należy wnioskować, że znak towarowy nie jest zastrzeżony na rzecz osób trzecich.
 

(3) Zewnętrzne odnośniki (Linki)
Należy rozróżnić naszą własną treść od treści odnośników ("linków") innych oferentów.

Za zawarte tam informacje (treści obce) wyłącznie udostępniane za pomocą hiperlinków BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. odpowiada tylko wtedy, jeśli ma dokładną wiedzę o ich treści i ma techniczne możliwości, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.

BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. oświadcza stanowczo, że w chwili udostępniania linków linkowane strony nie zawierają żadnych treści nielegalnych.

BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. nie ma wpływu na aktualne i przyszłe kształtowanie linkowanych stron. Tym samym BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zmiany w treści, dokonane na linkowanej stronie po zamieszczeniu linku.
 

(4) Ochrona danych
Dane osobowe pobierane są tylko w ramach formularza przesłanego drogą mailową, przy czym wpisanie danych osobowych lub firmy odbywa się dobrowolnie.

Opracowanie i archiwizowanie tych danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi ustaleniami prawa polskiego o ochronie danych i tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny do opracowania zapytania. Dane w żadnym wypadku nie są przekazywane osobom trzecim.

Uwaga: nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych oferentów, do których nie odnosi się niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

Szczegółowe informacje zawiera Oświadczenie o ochronie danych
 

(5) Skuteczność prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty podanej na stronie internetowej. Jeśli część lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub częściowo nie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, to pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.

 

BerlinerLuft. Technik Sp.  z o.o.

ul. Chocimska 13

78-200 Białogard

Stan: 22.05.2019